close
تبلیغات در اینترنت
تمرینات شکم
loading...

تصویر ثابت

تصویر ثابت

وبلاگ بدنسازی شهرستان دولت اباد

برای دیدن کامل این مطلب که شامل عکس ها می باشد لطفاً به ادامه مطلب مراجعه کنید.اصول کلی انجام تمرین های ورزشی ‏۱.قبل از انجام تمرین، بدن باید حداقل به مدت پنج تا ده دقیقه گرم شود. 2 ‏- از خم کردن بیش از حد مفاصل بخصوص گردن و زانو پرهیز شود. 3 ‏- از چرخاندن ناگهانی گردن و ستون فقرات…

آخرین ارسال های انجمن

تمرینات شکم

مصطفی بازدید : 4852 16 / 12 / 1390 زمان : 7:45 نظرات ()
شکمی صاف با نمرین های مربوط به شکم
برای دیدن کامل این مطلب که شامل عکس ها می باشد لطفاً به ادامه مطلب مراجعه کنید.

اصول کلی انجام تمرین های ورزشی
‏۱.قبل از انجام تمرین، بدن باید حداقل به مدت پنج تا ده دقیقه گرم شود.
2 ‏- از خم کردن بیش از حد مفاصل بخصوص گردن و زانو پرهیز شود.
3 ‏- از چرخاندن ناگهانی گردن و ستون فقرات پرهیز شود.
۴ ‏- از انجام حرکات کششی یا حرکتی که باعث می شود از پهلو به مفصل زانو فشار وارد آید، پرهیز شود.
5 ‏- از انجام کشش های عضلانی به صورت ضربه ای خودداری شود وکشش به صورت فشار پیوسته و یکنواخت اعمال شود.
۶ -هر حرکتی که باعث درد شود یا آن را شدید کند، ممنوع، است (درد بسیار خفیفی که به آن درد "خوب" گفته می شود اشکالی ندارد).
۷ ‏.انجام کشش ها به صورت ناگهانی ممنوع است.کشش ناگهای باعث پاره شدن فیبرهای عضله شده و نهایتأ باعث کوتاه تر شدن عضله می شود.
۸ - بعد از تمرین نباید فعالیت به طور ناگهانی قطع شود. در عرض هفت تا ده دقیقه و به آرامی فعالیت تمام شود.

‏در صورت ظاهر شدن علایم زیر تمرین به سرعت قطع شود:
1 ‏- احساس ناراحتی یا درد قابل توجه.
2 ‏- ایجاد درد در قفسه سینه.
3 ‏- تنگی نفس شدید.
4‏‎ ‎- نامنظم شدن ضربان قلب.


به علت متنوع بودن حرکات و در نتیجه زیاد بودن عکس ها

تا لود شدن کامل صفحه صبر کنیدبا کلیک بر روی لینک ها شما توضیحات آن حرکت + موقیعیت شروع + فرم اجرای صحیح حرکت + نکات مهم مربی در خصوص اجرای صحیح و ایمن حرکت را می توانید ببینید.
در صورت تمایل می توانید برای ترجمه صفحه هات از سرویس ترجمه گوگل برای فارسی نشان دادن صفحه استفاده کنید.

ab crunches, best ab exercisesAb Crunches/ Stomach Crunches


oblique crunches, best ab exercisesOblique Crunches


oblique crunches, best ab exercisesOblique Crunches


bicycle crunches, ab exercisesBicycle Crunches


sit ups ab exerciseSit Ups


oblique sit up ab exerciseOblique Sit Ups


reverse crunches lower ab exerciseReverse Crunches


double crunches ab exerciseDouble Crunches


leg raises ab exerciseLeg Raises/ Leg Lifts


cable crunches ab exerciseCable Crunches


russian twist ab exerciseRussian Twist


ball crunches abdominal exerciseSwiss Ball Crunches


oblique ball crunchesOblique Ball Crunches


russian twist on a stability ball for absRussian Twist on Ball


exercise ball roll insExercise Ball Roll-Ins


exercise ball piquesExercise Ball Piques


side crunches on a stability ballExercise Ball Side Crunches


planks on a stability ballPlanks on the Ball


stability ball planksPlanks on the Ball


stability ball exchange for absSwiss Ball Exchange


swiss ball roll out ab exerciseSwiss Ball Roll Outs


drawing-in maneuverDrawing-in Maneuver


reverse crunches with ankle weightsAnkle Weight Reverse Crunches


leg raises with ankle weightsAnkle Weight Leg Raises


lower ab exercise, decline reverse crunchesDecline Reverse Crunches


lower ab exercises, bench leg raisesDecline Leg Raises


ball lower ab crunchesBall Lower Ab Crunches


ball side oblique rollsBall Oblique Side Rolls


ball push ab crunchesBall Push Ab Crunches


modified plank ab exerciseHalf Plank


full plank ab exerciseFull Plank


side plank ab exerciseSide Plank


moving side plankMoving Side Plank


moving side plankMoving Side Plank


side crunchesSide Crunches


1 leg plank1 Leg Plank


floor cable crunchesFloor Cable Crunchesbest ab exercises, best stomach exercisesCaptain's Chair Knee Raises


best ab exercises, best stomach exercisesHanging Leg Raises


best ab exercises, best stomach exercisesHanging Knee Raises


best ab exercises, best stomach exercises1 Leg Hanging Knee Raise


best ab exercises, best stomach exercisesDumbbell Side Bands


best ab exercises, best stomach exercisesHanging Oblique Knee Raises


best ab exercises, best stomach exercisesDumbbell Ab Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesAb Bench Incline Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesCore Board Plank Twists


best ab exercises, best stomach exercisesPlank Twist Knee Raises


best ab exercises, best stomach exercisesBall Plank, Frog Kicks


best ab exercises, best stomach exercisesPlank with Cone Touches


best ab exercises, best stomach exercisesWeighted Russian Twist


best ab exercises, best stomach exercisesCrunches and Leg Raise Combo


best ab exercises, best stomach exercisesSide Plank Twist Crunches


best ab exercises, best stomach exercises1 Leg Raise Ab Crunch Combo


best ab exercises, best stomach exercisesSide V-Ins


best ab exercises, best stomach exercisesStar Sit Ups


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Ab Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Lower Ab Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball V-Ins


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Russian Twist


best ab exercises, best stomach exercisesLeg Raise Crunch Combo


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Side Ab Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Marching


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Leg Raises


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Flutter Kicks


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Plank


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball 1 Leg Plank


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Plank


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball 1 Leg Plank


best ab exercises, best stomach exercisesSide Leg Raises on Floor


best ab exercises, best stomach exercisesSide Leg Raises on Bosu


best ab exercises, best stomach exercisesSide Bends on 45 Degree


best ab exercises, best stomach exercisesSide Bends on 45 Degree


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Crunches and Knee Ins


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Oblique Crunches and Knee Ins


best ab exercises, best stomach exercisesBosu Ball Bicycle Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesFlutter Kicks


best ab exercises, best stomach exercisesScissor Kicks


best ab exercises, best stomach exercisesV-Ins


best ab exercises, best stomach exercisesDouble Knees to the Side


best ab exercises, best stomach exercisesDouble Legs to the Side


best ab exercises, best stomach exercisesVertical Hip Thrusts


best ab exercises, best stomach exercisesOblique Hip Thrusts


best ab exercises, best stomach exercisesIncline Sit Ups


best ab exercises, best stomach exercisesBicycle Crunches: Ankle Weights


best ab exercises, best stomach exercisesJack Knife Maneuver


best ab exercises, best stomach exercisesPullover and Ab Crunch Combo


best ab exercises, best stomach exercisesDumbbell Overhead Side Bends


best ab exercises, best stomach exercisesFloor Cable Crunches


best ab exercises, best stomach exercisesPlank Exercise Variation


best ab exercises, best stomach exercisesPlank Exercise Variation


best ab exercises, best stomach exercisesRotational Core Exercises 1


best ab exercises, best stomach exercisesRotational Core Exercises 2


best ab exercises, best stomach exercisesPlank Exercise Frog Kicks 1


best ab exercises, best stomach exercisesPlank Exercise Frog Kicks 2medicine ball russian twistMedicine Ball Russian Twist


medicine ball crunchesMedicine Ball Ab Crunches


medicine ball crunches on a stability ballMedicine Ball: Ball Crunches


medicine ball throwsMedicine Ball Throws


medicine ball soccer throwMedicine Ball Soccer Throw


medicine ball chest passMedicine Ball Chest Pass


cable liftsCable Exercises: Lifts


cable chopsCable Exercises: Chops


cable rotationsCable Exercises: Kneeling Rotation


cable rotation ab exerciseHalf Kneeling Rotation


standing cable rotationStanding Rotations


ball crunches with a cable for resistanceCable Ball Ab Crunches


heel touch ab crunchesHeel Touch Crunches


oblique heel touch ab crunchesOblique Heel Touch Crunches


bosu crunches feet upBosu Crunches Feet Up


oblique bosu ball ab crunchesOblique Bosu Crunches Feet Up


bosu ball bicycle crunchesBosu Bicycle Crunches Feet Up


cable side bendsCable Side Bends


stability ball oblique crunches with a cableStability Ball Oblique Crunches


cable floor crunchesCable Floor Oblique Crunches


medicine ball side bendsMed Ball Side Bends with Rotation


side bends on a 45 degree boardSide Bends with Rotation


incline oblique sit upsIncline Oblique Sit Ups


incline oblique crunchesIncline Oblique Crunches


ball oblique roll insBall Oblique Roll-ins


seated stability ball cable rotationsStability Ball Cable Rotations


roman chair oblique knee raisesRoman Chair Oblique Knee Raises


overhead cable side bends2 Arm Overhead Cable Side Bends


1 arm side bends with a cable1 Arm Side Bend: #1


cable side bends1 Arm Side Bend: #2


medicine ball reverse ab crunchesMed Ball Reverse Crunch


medicine ball leg liftsMed Ball Leg Lifts


1 leg stick crunches1 Leg Stick Crunches


stick crunches2 Leg Stick Crunches


bosu ball oblique knee insBosu Ball Oblique Knee Ins


bosu ball knee ins for obliquesBosu Ball Oblique Knee Ins


bosu ball knee insBosu Ball Plank Knee Ins


bosu ball plank knee insBosu Ball Plank Knee Ins


stability ball knee insStability Ball Plank Knee Ins


stability ball knee insStability Ball Plank Knee Ins


stability ball 1 leg plankStability Ball 1 Leg Plank


1 leg plank on a stability ballStability Ball 1 Leg Plank


1 leg stability ball plankStability Ball 1 Leg Plank


plank on a stability ball with 1 legStability Ball 1 Leg Plank


stability ball forward rollsStability Ball Forward Rolls


stability ball oblique rollsStability Ball Side Rolls


bosu ball side plank for obliquesBosu Ball Side Planks


bosu ball oblique side plankBosu Ball Side Planks


bosu ball side plank exerciseBosu Ball Side Planks


side plank exercise on a bosu ballBosu Ball Side Planks


medicine ball ab exerciseMed Ball Knees to the Side
best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Side Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Side Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Side Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Side Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu 1 Leg Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu 1 Leg Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesBosu Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercises1 Leg Bosu Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercises1 Leg Bosu Planks for Abs


best ab exercises, best abdominal exercisesFlutter Kicks on a Bosu Ball


best ab exercises, best abdominal exercisesScissors on a Bosu Ball


best ab exercises, best abdominal exercisesStability Ball Pendulums


best ab exercises, best abdominal exercisesScissors with a Stability Ball


best ab exercises, best abdominal exercisesSide Walks on the Ball


best ab exercises, best abdominal exercisesScissors Leg Raises with a Ball


best ab exercises, best abdominal exercises1 Leg Stability Ball Roll-Ins


best ab exercises, best abdominal exercises1 Leg Stability Ball Piques


best ab exercises, best abdominal exercisesStability Ball Reverse Crunches


best ab exercises, best abdominal exercisesStability Ball Leg Raises


best ab exercises, best abdominal exercisesStability Ball Marching


best ab exercises, best abdominal exercisesDead Bug on the Stability Ball
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط saman در تاریخ 1391/11/7 و 18:33 دقیقه ارسال شده است

مرسی ممنون..به هدفی که میخواستم رسیدم...


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
سلام.به وبلاگ اریا خوش امدید امیدوارم که ازمطالب سایت استفاذه بهینه ببرید. سوال یا مشکل را درقسمت نظرات سایت مطرح کنید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  نظرسنجی
  نظرشمادرموردقالب جدیدوبلاگ

  ویدئوهای برتر  آمار سایت
 • کل مطالب : 223
 • کل نظرات : 41
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 808
 • آی پی امروز : 36
 • آی پی دیروز : 76
 • بازدید امروز : 135
 • باردید دیروز : 219
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 354
 • بازدید ماه : 3,504
 • بازدید سال : 9,022
 • بازدید کلی : 829,308
 • کدهای اختصاصی
  کسب درآمد